Teisinė informacija
Fugro © 2014

Kontaktai

Norite sužinoti daugiau? Prašome kreiptis:

Oro kokybės monitoringas

Vykdome ūkio subjektų poveikio aplinkos oro kokybei monitoringą, matuojame aplinkos oro užterštumą sieros dioksidu, azoto dioksidu, azoto oksidais, benzenu, anglies monoksidu, švinu, kietosiomis dalelėmis, ozonu ir kt.